Hlavní stránka
  O mistrovství
  Aktuality
  Průběh mistrovství
    Středa 7.září
    Čtvrtek 8.září
    Pátek 9.září
    Sobota 10.září
  Informace
    O požárním sportu
    Propozice soutěže
    Ubytování
    Město Ostrava
    Moravskoslezský kraj
    Ke stažení
  Program
  Výsledky
  Kontakty
  Konference
  Výstava
  Fotogalerie
  Partneři
  Odkazy
O POŽÁRNÍM SPORTU
Pokus v běhu na 100 m s překážkami

Pokus v běhu na 100 m s překážkami probíhá takto:

a) závodník s proudnicí se postaví před startovní čáru, ale nestojí na ní (proudnice může být v libovolné poloze);

b) při běhu na trati překonává bariéru, sebere hadice, přebíhá kladinu, spojuje hadice mezi sebou, přibíhá k rozdělovači, připojuje k němu hadici a pokládá ji. Bariéru překonává bez toho, že by se nohou opíral o stojky a podpěry. Hadice se nosí libovolným způsobem. Spojování spojek mezi sebou, k rozdělovači a k proudnici se dovoluje provádět jak na místě tak i při pohybu na dráze. Při seskoku před hraniční čárou se závodník musí vrátit a znovu překonat kladinu. Zakazuje se přenášet rozdělovač z jeho místa;

c) konec překonání dráhy se zaznamená v okamžiku, kdy se závodník dotkne pomyslné vertikální plochy cíle, kteroukoli částí trupu, kromě hlavy, rukou a nohou;

d) dráhu proběhl ten, kdo přeťal celým tělem bez cizí pomoci pomyslnou plochu cíle. Jestliže závodník poté, co se dotkne trupem pomyslné plochy cíle, upadne na cílové čáře, je jeho čas ukončení závodu zachován, jestliže okamžitě samostatně překoná celým tělem pomyslnou plochu cíle;

e) po proběhnutí cílem musí být všechny půlspojky spojeny;

f) závodník v cíli musí držet hadice takovým způsobem, aby se rozhodčí mohli přesvědčit o správnosti spojení proudnice s hadicí, v opačném případě se výsledek nemusí započítat.

Výstup na cvičnou věž po hákovém žebříku
Závodník může při výstupu po hákovém žebříku vystupovat bez použití zajišťovacího zařízení. Musí však předem předat hlavní komisi rozhodčích prohlášení o tom, že souhlasí s výstupem bez jištění. Na žádost závodníka je pořádající organizace povinná poskytnout zajišťovací zařízení.

Soutěž ve výstupu na cvičnou věž po hákovém žebříku se provádí následovně:

  • závodník se postaví před startovní čáru, nestojí však na ní.
  • Závodníku je povoleno uchopit hákový žebřík do ruky (rukou) vyhovujícím způsobem.
  • Na signál startéra závodník vybíhá a vystupuje do podlaží cvičné věže libovolným způsobem, tak aby nevadil závodníkům na dalších drahách.

Není dovoleno manipulovat s hákovým žebříkem (vyhazovat žebřík) při stoji na parapetu.

Cíl: závodník se dotkl oběma nohama podlahy nebo kontaktních plošin v cílovém podlaží.

Hasičská štafeta 4x 100 m
Štafeta se skládá ze čtyř úseků po 100 metrech. Každý závodník družstva ve štafetovém běhu má právo běžet pouze jednou.Štafetovým kolíkem je proudnice.

Předání štafetového kolíku (proudnice) se provádí ve 20 metrové zóně předávky. Určující je poloha proudnice, nikoli závodníka. Závodník, který přijímá štafetu, může začít běžet 10 metrů před začátkem předávacího úseku. Proudnice se může nosit libovolným způsobem. Poslední závodník družstva musí překonat cílovou čáru i s proudnicí. Při upadnutí proudnice během předávky, může proudnici zvednout jen předávající. Proudnice, která upadla na sousední dráhu se smí zvednout jen tak, aby to nepřekáželo druhému závodníkovi, v opačném případě je družstvo odvoláno ze závodu .

Závodník, který předal proudnici, může sejít z dráhy vymezené pro běh jedině tehdy, když se přesvědčil, že nebude překážet ostatním závodníkům.

Jakákoli pomoc závodníkovi při plnění úkolů v úseku není dovolena. Družstvo, které poruší pravidla, podléhá diskvalifikaci

Soutěž v hasičské štafetě 4x 100 m se koná takto:

a) závodník s proudnicí a sklápěcím žebříkem stojí před startovní čárou;

b) na povel nebo na signál startéra závodník vybíhá. V dalších úsecích závodník po převzetí štafety vyráží bez povelu startéra;

c) první úsek: závodník, který přiběhl k domečku, vystoupí na jeho střechu za pomoci sklápěcího žebříku, přeběhne po ní, seskakuje na dráhu za vymezovací čáru, dotkne se přitom plošiny. Při dopadu před vymezenou čáru je závodník povinen se vrátit a znova překonat domeček;

d) druhý úsek: závodník, který přijal štafetu, překonává bariéru bez toho, že by se nohama opíral o stojky nebo o podpěry stabilizující bariéru; Po překonání bariéry, v okamžiku dopadu závodníka se zapaluje hořlavá kapalina v nádrži na hořlavou kapalinu.

e) třetí úsek: závodník, který převzal proudnici, přibíhá k hadicím, uchopí je a překonává kladinu, dobíhá k rozdělovači, připojuje k němu hadicové vedení (spojené hadice) a pokládá jej. Hadice se přenášejí libovolným způsobem. Spojování hadic mezi sebou a s proudnicí se může provádět na místě i za pohybu po dráze. Proudnice se k hadici připojuje před "čarou odpojování" a za ní se odpojuje. Poloha hadicového vedení po odpojení proudnice se nebere v úvahu.

Při seskoku z kladiny na zem před vymezovací čárou je závodník povinen se vrátit a znova přeběhnout kladinu; po proběhnutí cílem musí být půlspojky spojeny.

f) čtvrtý úsek: závodník, který převzal štafetu, přibíhá k hasicímu přístroji, bere jej, přináší k nádrži a hasí hořící kapalinu. Po uhašení kapaliny není povoleno ponechat hasicí přístroj v nádrži.

Umístění hasicího přístroje provádí rozhodčí čtvrtého úseku. Jestliže se hořící kapalinu nepodaří uhasit jedním hasicím přístrojem, závodník může použít rezervní hasicí přístroj.

Cíl: závodník čtvrtého úseku překonal s proudnicí cílovou čáru, oheň v nádrži a kolem ní je již úplně uhašen.

Na mezinárodních závodech před začátkem prvního rozběhu štafety je nezbytně nutné zahřát nádrž na hořlavou kapalinu spálením čtvrt (0,25) litru benzínu.

Požární útok
Tato disciplína se nejvíce přibližuje úkonům při zásahu. Soutěží sedm členů družstva. Při přípravě k plnění disciplíny si členové družstva připraví na základnu požární stříkačku, 3 ks hadic B, 4 ks hadic C, rozdělovač, 2 ks proudnic, 2 ks savic a sací koš. Kromě savic nesmí žádné nářadí přesahovat obrys základny. Ve vzdálenosti 4 m od základny je umístěn vodní zdroj a ve vzdálenosti 95 m od osy této základny jsou umístěny dva terče pro stříkání. Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně.

Od povelu rozhodčího "Na základnu!" se měří doba stanovená na přípravu pokusu (5 min). V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. Motorová stříkačka se nesmí v době přípravy startovat na základně.

V okamžiku startu musí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (á 10 litrů).

Nářadí na požární útok
Stroj
Savice
Šroubení na savice
Sací koš
Hadice B na dopravní vedení
Rozdělovač
Hadice C na dopravní vedení
Proudnice
Generální partneři:
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Vegacom a.s.
Hlavní partneři:
DEVA s.r.o - výrobce ochranných oděvů
Občanské sdružení - Český hasič
Dräger Safety,s.r.o.
Český porcelán, a.s.
Minolta Česká republika
Libros - dům, profi, hobby, řemeslo . Offroad, kompresory ATMOS, půjčovna nářadí a strojů, železářství.
MEDIUM SOFT a.s.
Městské informační centrum Ostrava - MIC Ostrava, o.p.s.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
PODA s.r.o. - Internet & Voice provider
Reo Amos, s.r.o.
Stavos Stavba a.s.
Tarra Pyrotechnik, s.r.o.
THT, s.r.o. - Továrna hasicí techniky - Czech Republic
Třinecké železárny, a.s.
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Mediální partneři:
Česká televize
Radio Orion
Moravskoslezský deník